Algemene voorwaarden Training

Algemene Voorwaarden Trainingen

Artikel 1 – Aanmelding

1. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door CM Pour Femme worden georganiseerd.
2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met CM Pour Femme.
3. De overeenkomst heeft betrekking op de training die via de webshop of via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 – Bewijs van inschrijving

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

1. Het verschuldigde lesgeld dient in 1 keer te worden voldaan. ING bankrekeningnummer: NL40 INGB 0007 7282 60 t.n.v. CM Pour Femme.
2. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

3. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan CM Pour Femme de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.
4. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

Artikel 4 – Annulering van de aanmelding

1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan CM Pour Femme, Hoofdstraat 54B 7061 CL Terborg. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur zal 75 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.

2. CM Pour Femme behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt

Artikel 5 – Tussentijds beëindigen van de training

1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 7 – Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
2. Op het door CM Pour Femme ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CM Pour Femme.

Artikel 8 – Schade

1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.
2. Ook is de deelnemer ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Artikel 9 – Diploma’s en Certificaten

1. Na het afronden van de training ontvangt de cursist een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de trainingsdag. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd mag CM Pour Femme het uitschrijven van een certificaat weigeren.
2. Aan diploma’s en certificaten van CM Pour Femme kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet CM Pour Femme bij inschrijving van alle gegevens, waarvan CM Pour Femme dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. CM Pour Femme behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Geheimhouding

1. CM Pour Femme en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CM Pour Femme verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12 – Overige bepalingen

1. CM Pour Femme is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar CM Pour Femme de training verzorgt.
2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.